The Trump administration is pushing for a quick deal between Pristina and Belgrade after the European Union failed to restart the dialogue — but the rift between the US and the EU is bad news for Kosovo itself.

Published in Balkan Insight, 18 June 2020.

Gëzim Krasniqi & Adrian Prenkaj

While there have rarely been more envoys and special representatives mandated to help solve the Kosovo-Serbia dispute, it is hard to think of a time where there has been so little coordination, political vision and tangible plans to deal with unfinished business in the Western Balkans.

As a result, Kosovo…


Garentina Kraja dhe Adrian Prenkaj

Dështimi për t’i lartësuar interesat kombëtarë duhet të vijë me llogaridhënie nga institucionet tona. Nuk mundet një klasë e tërë politike të mos ketë asnjë pasojë para një dështimi të këtillë. Që të nisë ditën e re sikur nuk pati ditë të djeshme.

Disfata në INTERPOL këtë javë i dha një mësim të vlefshëm, ndonëse goditje të panevojshme dhe të dhimbshme shtetësisë së Kosovës. …

Adrian Prenkaj

Policy advisor. Former advisor to 4th President of Kosovo and former diplomat in Washington, DC.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store